میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
123
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -2-3
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت 04
کاظمینی محمد جواد ژئوتکنیک 11
مقیمی مهدی حقوق جزا 05
کنعانی محمد طاهر حقوق خصوصی 00
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
تکین کامبیز عمران-سازه 02
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 02
زارعی مانی معماری کامپیوتر 34
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 10
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 24
قائم پناه صمد روابط بین الملل 10
امامی کورنده محمد مهندسی عمران 12
آقایی اصغر مدیریت تولید و عملیات 22
ضیافتی صباغ زهرا حقوق بین الملل 02
هادی حامد حقوق 02
فتاحی مهدی حقوق خصوصی 01
توحیدی احمدرضا حقوق 00
بهادری جهرمی محمد حقوق عمومی 01
رحیمی نیک اعظم مديريت 01
خدایی مهدی فقه و حقوق -10
چاوشی فریده بین الملل عمومی 00
محمدی فاتح اصغر مدیریت دولتی 42
محمدی فاضل اصغر حقوق بین الملل 00
حسین زاده مهدی حقوق خصوصی 00
فروغی امیر کارآفرینی کسب وکار 01
فدوی قاسم علوم و صنایع غذایی 04
اخلاق پسند سولماز معماری 01
ربیعه مسعود مدیریت صنعتی 45
راد عباس مهندسی صنایع 25
امیرحسینی زهرا حسابداری 00
قمری فاطمه بیوشیمی 01
شریفی صادق حقوق عمومی 00
نیک روان شلمانی علیرضا کامپیوتر 12
نوروزی امید حقوق عمومی 01
موسوی تومتری سید افشین حقوق جزا 02
داودی گرمارودی هما حقوق جزا وجرمشناسی -11
روحانی علی آبیاری و زهکشی 01
کنعانی محمد حقوق جزا و جرم شناسی 02
فلسفی نصرت الله حقوق بین الملل 04
هاشمی سید هادی حسابداری 06
نعمت الهی محمد علی مهندسی کامپیوتر 00
رضوانی سودابه حقوق 00
رحمانی تبار محسن سیاست جنایی 03
آسایش فرزاد بازاریابی -10-7
حاج میر صادقی ریحانه سادات معماری 05
مرادی عبدالرحیم حقوق خصوصی 02
رست علی رضا حقوق کیفری و جرم شناسی -10
پیراوی ونک زهرا علوم و صنایع غذایی 23
123