میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


 فرمها
فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
این فرم پس از تکمیل میبایست به عنوان مجوز دفاعیه تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی واحد گردد. شرکت در جلسات دفاع 3 دانشجوی کارشناسی ارشد با رشته تخصصی مربوطه برای دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع ، الزامی است.