کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع دارند و موفق به تشکیل پرونده در پژوهش واحد شده اند لازم است کلیه مراحل سامانه پایان نامه ها و تاییدیه های اساتید و گروه، آموزش ،مالی و در نهایت ثبت چکیده را در سامانه به تفکیک هر مرحله به اتمام برسانند.
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031