کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع دارند و موفق به تشکیل پرونده در پژوهش واحد شده اند لازم است کلیه مراحل سامانه پایان نامه ها و تاییدیه های اساتید و گروه، آموزش ،مالی و در نهایت ثبت چکیده را در سامانه به تفکیک هر مرحله به اتمام برسانند.
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031
امروز پنج شنبه 26مهر 1397
راهنمای دانشجو