کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع دارند و موفق به تشکیل پرونده در پژوهش واحد شده اند لازم است کلیه مراحل سامانه پایان نامه ها و تاییدیه های اساتید و گروه، آموزش ،مالی و در نهایت ثبت چکیده را در سامانه به تفکیک هر مرحله به اتمام برسانند.
با سلام آخرین مهلت تشکیل پرونده برای دفاع در ترم جاری مطابق با زمان بندی پژوهش روز دوازدهم دی ماه می باشد این زمان قابل تمدید نیست در نتیجه زودتر اقدام نمایید. با تشکر
لزوم تکمیل کل قسمت های فایل اصلی پرپوزال
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031
امروز سه شنبه 30مهر 1398
راهنمای دانشجو